Informatie

De concurrentiemarkt ontwikkelt zich in een razend tempo. Of het nu gaat om producenten, dienstverlenende of non-profit organisaties, verandering en innovatie zijn van groot belang om een rol te blijven spelen op de betreffende markt. Het verwachtingspatroon van de klant legt de lat voor ondernemers steeds hoger. De klant van vandaag is veeleisend, voorbereidt en verwacht een goede service en kwaliteit tegen zo laag mogelijke prijs. Steeds vaker willen klanten specifieke eigenschappen aan een product of dienst toegevoegd hebben. Customized products worden steeds populairder. Om aan deze vraag te kunnen voldoen worden organisaties gedwongen met een kritische blik naar de interne processen te kijken. Waar kan het beter? Dit is het punt waar Lean Manufacturing om de hoek komt kijken.

Lean Manufacturing (Lean Production) is een management filosofie gericht op het reduceren, waar mogelijk elimineren, van verspillingen (Muda) binnen een bepaalt domein. Onafhankelijk of het hierbij gaat om een (sub-)productieproces of de gehele organisatie, draait het in de kern van Lean altijd om de klant. De klant vraagt en verwacht. Met behulp van de filosofie trachten organisaties de activiteiten zonder toegevoegde waarde te elimineren. Een van de kernaspecten hierbij is het globaal denken en het lokaal handelen.

De wortels van de filosofie gaan terug tot voor de Tweede Wereldoorlog. Een aantal principes die vandaag de dag worden toegepast vinden hun basis zelfs in de introductie van nieuwe technieken door Henry Ford in het jaar 1910, zoals de lijnproductie. De interpretatie van Toyota – middels het Toyota Production System (TPS) – is echter het meest bekend. De toepassing van Lean Manufacturing in organisaties met oorspronkelijk lijnprocessen is inmiddels achterhaald. De filosofie is uitgegroeid tot een procesbeheersingmethodiek welke veelvuldig wordt toegepast in Build-to-Order organisaties. Daarnaast vind Lean Management ook steeds meer zijn weg in non-profit organisaties zoals ziekenhuizen.

Lean Manufacturing staat bekend om de gestructureerde aanpak en standaardisatie met behulp van verschillende Lean tools. Het meest bekend zijn termen als:

Primair:

Secundair:

Lean Manufacturing is echter geen methodiek met een eenduidige (lees: identieke) aanpak voor iedere organisatie. In basis start het echter altijd met de behoefte aan stabiliteit en robuustheid binnen de organisatie. Het definitieve implementatieplan kan vervolgens worden opgesteld nadat de Current State en Future State zijn gedefinieerd.

Waar bevinden we ons nu en wat willen we in de toekomst bereiken?

Het PDCA-principe kan worden toegepast om de Future State daadwerkelijk na te streven. Meer hierover is terug te vinden in het Lean Woordenboek. Belangrijk is echter dat Lean Manufacturing onderscheiden wordt als het middel teneinde een gesteld doel – procesverbetering – te bereiken. Daarnaast is Lean Manufacturing een continu proces met een cyclisch karakter.

 Lean stopt nooit, tenzij perfectie is bereikt.