Disclaimer

Disclaimer / Privacy

Wanneer u deze website bezoekt kan er algemene en niet-persoonlijke informatie over u worden verzameld. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door de cookie technologie of met webbeacons. Noch de cookies, noch de webbeacons zorgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie zoals uw naam of emailadres. Als u onze website bekijkt, kan er bepaalde informatie op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel cookie genoemd. Webbeacons zijn instrumenten die op een site worden gebruikt om ons bijvoorbeeld te helpen bepalen of een pagina werd bekeken of niet en indien deze werd bekeken, hoeveel keer.

Adsense / Analytics

Deze website maakt eveneens gebruik van services van derden waaronder Google Adsense en Google Analytics. Deze partijen kunnen eveneens gebruik maken van cookies en webbeacons op deze website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar servers van derden en daar worden opgeslagen. Deze partijen gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze partijen mogen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Echter, u wordt er op gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Copyright Leaninfo

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (lees: website) mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook.

Auteursrecht wordt automatisch verkregen zodra men een werk maakt. Auteursrechten kunnen niet worden geregistreerd in een register. De auteursrechten van de artikelen op deze website (www.leaninfo.nl) behoren toe aan Dhr. R. (Remon) Schreuder (“Maker”), tenzij middels een bronverwijzing expliciet anders is aangegeven. De oorspronkelijke documenten welke ten grondslag liggen aan de artikelen op bovenstaand vernoemde website zijn in het bezit van en het eigendom van de Maker.

Copyright

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte is voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval wordt u verzocht om contact op te nemen. Dit kan via de contactpagina.